Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

00:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 21/11
Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 21.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 22.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
17:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
20:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 19.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác: 17.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h

Tin tức liên quan