Dự báo thời tiết Nam Định hôm nay

00:00 21/11
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 21/11
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 18.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 21/11
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 19°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 26.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 26.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 21/11
Trời nắng
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 21/11
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 21/11
Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 21/11
Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 21/11
Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 21°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 21/11
Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 21/11
Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 20°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác: 19.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 22/11
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 22/11
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 18°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 22/11
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 22/11
Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 17.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 22/11
Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác: 19.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 22/11
Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 22/11
Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 22/11
Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 27.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 22/11
Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 27.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 22/11
Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác: 22.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 22.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác: 21.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 22/11
Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác: 20.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h

Tin tức liên quan