Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

01:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 24.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 23.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác: 23.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 24.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 34.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 31.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 30.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 21/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 28°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 27°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác: 26.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác: 27.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác: 33.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 36.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác: 36.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác: 35.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác: 34.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác: 32.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 32°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác: 31°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác: 30°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 22/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 29.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 23/11
Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác: 28.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h

Tin tức liên quan